Obsah knihy

V KNIZE SE DOZVÍTE:

OBSAH KNIHY:

ODPOVĚĎ ROOSEVELTOVI

» Obnovuje se řád, rozbitý ve Versailles
» Vzdát se Alsasko-Lotrinska byl vstřícný krok
» Návrat Rakouska
» Návrat Čech a Moravy
» Vztah k českému národu
» Zřízení Protektorátu
» Německo-anglické přátelství
» Smírné řešení memelské otázky
» Nedořešené problémy s Polskem
» Španělsko generála Franca
» Přítel Itálie
» Odpověď na 21 otázek Franklina D. Roosevelta

 

VÁLKA S POLSKEM A NAVRÁCENÍ MĚSTA DANZIG

» Danzig symbolem Versailleského diktátu
» Polsko bylo násilnickým státem
» Západní demokracie Polsko jen využily
» Rozdrcení polského státu
» Proč Anglii vadí partnerství Německa a Ruska
» Žádné válečné cíle na západě
» O co teď vlastně Anglii jde
» Historický návrat města Danzig

 

MÍROVÁ VÝZVA ANGLII

» Zhroucení Polska za pár dní
» Jen žádné civilní oběti
» Příčiny polské tragédie
» Účel paktu s Ruskem
» Německý zájem v Polsku
» Společnost národů – absurdní spolek
» Zdroje nejistoty v Evropě
» Úcta k výkonům francouzského národa
» Proč chtějí demokracie válčit?
» Válka je nesmyslná
» Návrhy k hospodářskému rozkvětu Evropy

 

PROČ ANGLIE CHCE VÁLČIT A NĚMECKO BUDOVAT

» Německo r. 1918 neporazili na bojišti
» Zač bojovala Anglie 1914 a dnes
» Prázdné anglické sliby
» Evropské kulturní dědictví Německa a Anglie
» O spravedlivém rozdělení světa
» Koho Německo ohrožuje?
» Německý sociální stát je nebezpečný vzor
» Mezinárodní bankovní baroni
» Odpověď anglickým hrozbám
» Úcta ke starým bojovníkům

 

ODPOVĚĎ NA CHAMBERLAINOVY PLÁNY

» Ohrané demokratické ideály poválečného uspořádání
» Finanční elita drancovala Německo
» Životní prostor Anglie a životní prostor Německa
» Lstivý Neville Chamberlain
» Kdo si přeje roztříštění Německa?
» Cílem bylo osvobodit německý národ
» Churchillova válka proti ženám a dětem
» Koncentrační tábor je anglický vynález
» Zmatená válečná propaganda
» Katastrofa z roku 1918 byla zasloužena

 

K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NSDAP

» Podvedené národy
» Měšťácký nacionalismus a mezinárodní marxistický socialismus
» Kapitalistický svět není to stejné co národ
» Nacionalismus a socialismus se podařilo sjednotit
» Třináct let boje proti odpůrcům
» Sliby jsme po nástupu k moci dodrželi
» Zajištění životního prostoru ve střední Evropě
» Dobré vztahy s Ruskem
» Hospodářská autarkie Německa
» Plutokratický teror
» Bůh dal všem národům stejná práva

 

DÍLO ZIMNÍ POMOCI NĚMECKÉHO NÁRODA

» Zmatky anglické propagandy
» Pirátský stát Anglie
» Záhadní angličtí generálové
» Dík domovině za nasazení
» Plutokraté se bojí „sociálních experimentů”
» Konec sobectví výchovou k pospolitosti
» Pospolitost klíčem ke šťastnému životu národa

 

NA VÝROČNÍ SLAVNOSTI HNUTÍ V LÖWENBRÄUKELLERU

» Život v císařském Německu
» Anglické vedení a národ není jedno a totéž
» Zoufalství po roce 1918
» Dlouhý politický boj proti všem
» Získat si i komunistu
» Strana se stala státem
» Autoritativní stát se už nenechá drancovat
» Zmizelo 7 milionů nezaměstnaných
» Zlato není hodnota, lidská práce ano
» Vojenské úspěchy roku 1940
» Ohavná Churchillova letecká válka
» Marné mírové nabídky
» Válka je pro Němce to nejhorši

 

K DĚLNÍKŮM ZBROJOVKY BORSIGWERKE

» Životní prostor evropských národů
» Člověk žije z potravin a surovin
» Každý má stejné právo na život
» Princip národní pospolitosti
» Společnost bez předsudků
» V demokracii nevládne lid, ale kapitál
» Konec vnitřní roztříštěnosti národa
» Kapitál má sloužit hospodářství a to má sloužit národu
» Zlato a kapitál proti práci národů
» Nenávist demokratů
» Měna je kryta prací, nikoli zlatem
» Podpora vzdělání
» Vojenské úspěchy v roce 1940
» Špičkové německé zbraně
» Po válce přijde tvůrčí mírová práce

 

NOVOROČNÍ PROJEV

» Nepřátelé Říše proti povznesení německého národa
» Kapitalističtí výdělkáři z války
» Válka s Anglií a Francií byla zbytečná
» Německé mírové nabídky
» Válečné tažení v Norsku, Holandsku, Belgii a Francii
» Nacionálněsocialistické organizace se osvědčily
» Odpověď na Churchillovu leteckou válku
» Modlou demokracií je jen zisk

 

K 8. VÝROČÍ PŘEVZETÍ MOCI

» Anglie viděla v Německu konkurenta
» Londýn utlačuje národy světa již 300 let
» Rovnováha sil v anglickém podání
» Britské sociální kontrasty
» 15 let plenili demokratické Německo
» Nacionální socialismus sjednotil dva nesmiřitelné tábory
» Bezcílné demokratické hospodářství
» Individualismus a universalismus překonány
» Odstranění Versailles mírovou cestou
» Proč Německo opustilo odzbrojovací konferenci
» Strach nepřátel ze sociálního svědomí národů
» Anglické naděje na zvrat jsou marné

 

KDO CHTĚL VÁLKU NA BALKÁNĚ

» Odmítnutí německých mírových apelů
» Židovsko-demokratický kapitál potřebuje válku
» Mezinárodní žhář Churchill
» Churchillovy úmysly na Balkáně
» Hospodářská spolupráce s balkánskými státy
» Řecko jako loutka britské politiky
» Vysvětlení konfliktu s Jugoslávií
» Vojenské přípravy a útok
» Nastolení řádu bez sobectví a egoismu

 

ZAHÁJENÍ VÝCHODNÍ FRONTY

» Anglická politika obkličování Německa
» Zpětně o německo-ruském paktu
» Moskva porušuje dohodu
» Sovětská strategie na Balkáně a v Pobaltí
» Odpověď Vůdce na otázky Molotova
» Preventivní útok na Sovětský svaz
» Fronta proti sovětsko-anglosaskému komplotu

 

DŮVOD VÁLKY S RUSKEM

» Mírumilovná výstavba vlasti má prioritu
» Zklamání ze vztahu s Anglií
» Nastrčené Polsko
» Pakt s Moskvou sňatkem z rozumu
» Ruské přípravy k útoku
» Společný boj 13 evropských národů
» Hrůzy a bída bolševismu
» Společné nasazení domoviny a vojáka
» Nacionálněsocialistický stát se otvírá lidem

 

BOJ EVROPSKÝCH NÁRODŮ PROTI BOLŠEVISMU

» Poslední podání ruky Anglii 1940
» Rasová otázka je klíčem světových dějin
» Sovětské přípravy na válku
» Londýn chtěl Moskvu na své straně
» Boj za celou Evropu
» Úspěchy na východní frontě
» Staré recepty na Němce neplatí
» Rooseveltův falzifikát
» O náboženské svobodě
» Židé v evropských národech
» Evropské národy na společné fronte

 

ZÚČTOVÁNÍ S ROOSEVELTEM

» Vojenská situace ke konci r. 1941
» Churchill si přál pomoc Kremlu
» Z Hellasu a Říma vyrostla Evropa
» Německo brání evropské kulturní dědictví
» Bolševimus hrozbou pro Evropu
» Mírové řešení polského problému v bodech
» Žádné spory mezi USA a Německem
» Kapitalistické USA a bolševické Rusko dobrými partnery
» Rozdíl mezi Vůdcem a Rooseveltem
» Roosevelt škodí vlastní zemi
» Roosevelt a jeho Židé
» Roosevelt jako neúnavný provokatér
» Trpělivost Německa vůči USA
» Boj proti židovsko-kapitalisticko-bolševické koalici

 

K 9. VÝROČÍ PŘEVZETÍ MOCI

» Kdo po staletí zotročuje národy?
» Ctíme přírodní zákony
» Vnitřní revolta a pád Německa 1918
» Wilsonův podvod se sliby
» Zrada na frontových bojovnících
» Boj s partajnickým myšlením
» Myšlenka hnutí se osvědčila
» Zacházení demokratů s demokratickým Německem
» Zdědil jsem demokraty zruinovanou vlast
» Co demokraté slibují, Německo dávno má
» Čeho se bojí levice
» Modlitba britského arcibiskupa
» Společná cesta Itálie a Německa
» Mé velké mírové dílo
» Obrana na východní frontě

 

OSUDOVÝ BOJ DVOU SVĚTŮ

» Na začátku byla jen víra
» Hnutí povstalo jako Fénix z popela
» Mezinárodní Žid je hnací silou protivníků
» Jen v Německu je sociální stát
» Anglické umění vládnout
» Idealistické a materialistické hodnoty
» Všechny nabídky míru odmítnuty
» Stalingrad
» Německo nemá zlato, ale sílu idealismu
» Boj za Evropu a idealistické hodnoty
» Vrátit úder v ten pravý okamžik
» Bytí a nebytí německého národa