O Hitlerových projevech se ve středu bude jednat bez obhájce

Pondělí 15. prosince

Předseda osmého odvolacího senátu Krajského soudu v Brně Vlastimír Čechodmítl odročit středeční veřejné zasedání o odvolání státního zástupce v kause Hitlerových projevů, přestože obhájce všech čtyř obžalovaných Robert Cholenský se z důvodu nemoci nedostaví: přítomnost obhájce u jednání není podle pana předsedy nezbytná, i když tři obžalovaní jsou ohroženi sazbou do deseti let a je u nich tedy dána podmínka nutné obhajoby.

Proto naše pozvánka trvá a chcete-li vidět skutečnou justiční frašku a přesvědčivé vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí, určitě si najděte čas.

Aktualisováno.
Jednání bylo odročeno na 23. ledna.

Zdroj: Παραγραφος

Co nového u Hitlera

Pátek 12. prosince 2014

Příjemné překvapení v kause Hitlerových projevů přišlo z Krajského soudu v Brně: soud vyhověl našemu návrhu na určení lhůty (o kterémžto referováno zde) a nařídil Městskému soudu v Brně, aby rozhodl o žádosti společnosti guidemediao odblokování účtu.

Veřejné zasedání o odvolání, nařízené na 17. prosince, se velmi pravděpodobně nebude konat, z důvodu nemoci obhájce obžalovaných Roberta Cholenského.

Zdroj: Παραγραφος

V prosinci znovu na Hitlera

Úterý 25. listopadu 2014

Pravicové extremisty je nutno stíhat exemplárně a rychle. Krajský soud v Brně proto nařídil veřejné zasedání o odvolání státního zástupce proti zprošťujícímu rozsudku městského soudu již na 17. 12. 2014, od 8.30 hod., v jednací síni č. 0015 na I. nádvoří Justičního paláce na Rooseveltově. Zda bude veřejně na tomtéž nádvoří vykonána i následná poprava odsouzených včetně jejich obhájce a zmocněnce právnické osoby, soud nesdělil, vyloučit to arci nelze: jak pravím, pravicový extremismus je třeba potírat všemi prostředky, rázně a nelítostně.

Zdroj: Παραγραφος

Odvolání v kause Hitlerových projevů

Středa 12. listopadu 2014

Dnes nám soud doručil odvolání MSZ v Brně proti zprošťujícímu rozsudku v případu knihy Hitlerových projevů, včetně odůvodnění a jeho přílohy. Státní zastupitelství změnilo taktiku a hodivši znalce Uhlíře, který u soudu nepřesvědčil, přes palubu, nechalo si vypracovat u ÚOOZ na obviněné i na mě kádrový posudek, s nímž, jak se domnívá, u odvolacího soudu prorazí, podle zásady, že obžalovaný sice nic nespáchal, ale protože policie tvrdí, že je to strašný lump, měl bys ho, slavný soude, přece jen za něco odsoudit.

K odvolání se pochopitelně vyjádříme.

Aktualisováno.
Učinili jsme. Dlužno spravedlivě podotknout, že dílo státního zástupce Roberta Hanuše je o třídu lepší než to, co soudu předkládal jeho procesní předchůdce Jan Petrásek. Hanuš nebičuje mrtvého koně v podobě trojbarevných záložek a Hitlera v parciálním laku, ale snaží se, jako každý státní zástupce na světě v kontradiktorním procesu, v prvé řadě očernit obžalované.

Zdroj: Παραγραφος

Odvolání státního zástupce v kause Hitlerových projevů bylo včasné

Čtvrtek 30. října 2014

Informujíce o odvolání státního zástupce proti zprošťujícímu rozsudku v případu knihy projevů Adolfa Hitlera, poznamenali jsme, že bylo-li snad opožděné, ano se takovým prima facie jevilo, oni už to v Brně nějak ošolíchají. Stalo se: aby se odvolání podané 15. října stalo včasným, bylo doručováno nikoli do datové schránky, nýbrž kurýrem, a nikoli 3. října, jako všem ostatním adresátům, ale až osmého. Přičemž doručení není doloženo úřední doručenkou na formuláři formátu A4, jaká se při tomto způsobu doručování běžně užívá, nýbrž doručenkou zjednodušenou, na které schází téměř vše, notabilně pak jméno a podpis soudního doručovatele. Prostě, jak jsem napsal – dobrý šolich,Brno style.

Nebuďme však paranoidní, téměř týdenní zpoždění je jistě jen výsledkem náhody: vždyť přece co by mohlo být v této zemi větší garancí poctivosti než nezávislý soud!

Samotné odvolání je arci blanketní, takže k jeho důvodům se prozatím vyjádřit nemůžeme.

Aktualisováno.
Podali jsme stížnost, ale naděje na úspěch je minimální: každý předseda soudu dobře ví, co se na jeho soudu děje, a podvody jeho zaměstnanců bude za všech okolností krýt; jinak by předsedou soudu nebyl, jak ostatně nedávno demonstrováno na příkladu krajského soudu ústeckého.

Zdroj: Παραγραφος

Státní zástupce se odvolal proti zproštění vydavatelů

Čtvrtek 16. října 2014

Dokonale nepodjatý státní zástupce Jan Petrásek dnes podal odvolání proti zprošťujícímu rozsudku v kause knihy Hitlerových projevů, takže pokračujeme druhým kolem u Krajského soudu v Brně.

Poněkud překvapuje, že podle infoSoudu mělo být odvolání podáno až 16. října, tedy třináct dnů po doručení rozsudku obhajobě (odvolací lhůta je osmidenní), ale i kdyby snad odvolání bylo opožděné, oni to tam v Brně, jak je znám, už nějak ošolíchají.

Zdroj: Παραγραφος

Rozsudek v kause Hitlerových projevů

Pátek 3. října 2014

Dnes byl doručen zatím nepravomocný rozsudek, jímž senát Městského soudu v Brně zprostil obžalované vydavatele Hitlerových projevů Pavla Kamase,Lukáše Nováka a jejich společnost guidemedia etc, s. r. o., jakož i autora předmluv Lukáše Beera, v plném rozsahu obžaloby pro vydání souboru komentovaných projevů Adolfa Hitlera.

Odůvodnění je srozumitelné, přesně formulované a k autoru obžaloby státnímu zástupci Janu Petráskovi (známému na tomto blogu spíše svým statečným bojem proti domácímu zvířectvu a následnou péčí o příznivé vyznění úředních záznamů v přestupkovém spisu) nekompromisní: nic z toho, co Petrásek obžalovaným kladl za vinu, není trestným činem. Naopak obhajoba dostala ve všech svých meritorních argumentech zapravdu a lze ji tedy hodnotit jako stoprocentně úspěšnou.

Nyní nás čeká druhé kolo, které bude následovat před Krajským soudem v Brně, pokud shora zmíněný jurisprudent podá proti rozsudku odvolání. Jak naloží s rozsudkem ostatní obžalovaní, nevím, já osobně se chystám zaslat po právní moci jedno vyhotovení s věnováním oznamovatelce Mgr. Kláře K.; piluji pouze vhodné znění dedikace: S láskou! by nebylo upřímné, Heil Hitler! se také asi nehodí a cliché o dalším vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí jeví se mi být poněkud otřepaným a nedosti původním. Snad poradí laskaví čtenáři.

O vrácení zajištěných prostředků na účtu zatím soud nerozhodl.

Aktualisováno.
Text věnování jsem finalisoval do této podoby:

Vážená paní magistro K.,
milá Kláro,

jménem společnosti guidemedia etc, s. r. o., Vám srdečně děkuji za vše, co jste svým trestním oznámením pro propagaci jak této společnosti, tak jejího edičního programu vykonala. Na znamení vděčnosti si dovoluji v příloze zaslat několik dalších titulů, u nichž prodejnost v posledních měsících stagnuje, v prvé řadě pak Hitlerovy Čechy autora Lukáše Beera a Program NSDAP; jistě už budete vědět, jak s nimi správně naložit.

Ještě jednou: děkujeme za vše!

S úctou
Váš
T.P.

Zdroj: Παραγραφος

Náš boj s Adolfem Hitlerem

Středa 10. září 2014

Jan Vučka, advokát

 Ve středu byl vynesen rozsudek nad vydavateli knihy Adolf Hitler – Projevy. Šlo o nejzbytečnější proces, jaký si lze představit.

Oběma obžalovaným bylo kladeno za vinu, že v roce 2012 vydali v nakladatelství Guidemedia etc knihu Hitlerových projevů. Ať už si o Adolfu Hitlerovi a jeho projevech myslíme cokoli (snad je zbytečné zde rozebírat postavu A. H.), faktem zůstává, že jeho projevy jsou historickým dokumentem, stejně jako je historickým dokumentem jeho kniha Můj boj.

Nemáme-li se stát nedobrovolnými hrdiny románu 1984, musíme přístup k historii, včetně historických dokumentů, dovolit. Navíc jak praví klasik, kdo historii nezná, bude nucen ji prožít znovu.

Nemáme-li zavést jakýsi nedemokratický kastovní režim, není ani přípustné dovolit čtení historických dokumentů jen vybrané kastě profesionálních historiků s tím, že prostý občan by tomu nerozuměl nebo mohl být sveden, a tak smí číst jen závěry schválených historiků, obsah schválených učebnic a jen ty správné dokumenty a správné komentáře. To by nastolilo přesně ten totalitní režim kontroly myšlení, kterému by se tím mělo zabránit. Ani by tak nemohla panovat důvěra ve „správné“ názory, když by informace k jejich ověření byly veřejnosti odpírány.

Z pohledu právníka lze dodat, že svobodný přístup k historickým dokumentům vyplývá i z ústavního práva. Konečně vydání Mého boje už bylo v ČR jednou předmětem soudního procesu a věc byla uzavřena (zcela správně) s tím, že vydání takového dokumentu je dovoleno.

Tak proč jsou náhle vydavatelé jiného podobného dokumentu trestně stíháni?

Celá záminka k vedení procesu je vlastně směšná: obžalovaným je kladeno za vinu, že každý projev opatřili mezititulky uvádějícími myšlenku oddílu a před každý projev dali jeho stručné shrnutí. Tedy když na straně 75 Adolf Hitler odpovídá Franklinu Rooseveltovi na jeho telegram, je to uvedeno redakčním mezititulkem „Odpověď Rooseveltovi“.

Nebo když na straně 47 knihy Adolf Hitler říká „Avšak také český lid zasluhuje v celku svých obratných schopností, své pracovitosti, své píle, své lásky k vlastní domácí půdě a k vlastnímu národu naší úcty.“, je tato sekce uvedena redakčními mezititulkem „Úcta k českému národu“.

Ať už Hitlerově úctě k českému národu věříme či nikoli, faktem zůstává, že redakční mezititulek není ničím jiným než parafrází obsahu sekce k lepší orientaci čtenáře při četbě historického dokumentu. Nevyplývá z toho nic o tom, zdali vydavatel s obsahem oné sekce souhlasí či nikoli.

Tak proč je dodání pravdivého (ve smyslu pravdivého při orientaci v jednotlivých pasážích projevu) mezititulku k historickému dokumentu prohlašování za nelegální, když vydání samotného dokumentu je legální? Není to absurdní? Je-li lepší orientace čtenáře v Hitlerových projevech podporou nacizmu, není podporou nacizmu také rejstřík, obsah či číslování stránek?

Podobně mají charakter parafráze i stručná shrnutí před každým projevem. Shrne se tam obsah projevu, aniž by vydavatel činil nějaké vlastní poznámky k jeho pravdivosti či nepravdivosti a zda jej chce propagovat či nikoli. V některých větách je autor projevu výslovně uváděn („Hitler v tomto projevu k dělníků opakovaně podotýká …“ str. 317), jinde je projev pouze zkráceně nepřímo citován („Váleční žháři našli v roce 1939 v Polsku stát, který byl ochotný za jejich zájmy tasit meč.“). Vždy jde však jen o stručné shrnutí a parafrázi projevu, nikde se nepíše nic o tom, že by s Hitlerovými názory vydavatel souhlasil a doporučoval je čtenářovi k následování.

Zde se ze zákazu podpory nacizmu stala absurdní fraška, kdy orgánové s vážnou tváří předkládají soudu zřejmý případ o ničem, aby vykázali činnost a splnili plán boje s extremisty. Za zmínku v tomto ohledu stojí, že v metodickém návodu Extremismus vydaném Nejvyšším státním zastupitelstvím se o judikátu v kauze Michala Zítka (vydavatel Mein Kampfu blahé paměti) cudně mlčí, jen aby byly orgány v boji s extremisty dostatečně bdělé.

Perličkou pak je, když znalec před soudem diskutuje, zdali vyvedení Adolfa Hitlera na obálce s lesklou povrchovou úpravou je projevem propagace nacizmu či nikoli. Když se řeší takovéhle hlouposti jako „důkazy“, je zjevné, že celý případ je nesmyslný a že žádný přesvědčivý důkaz není. Proč je to ale tedy u soudu?!

Jestli je na obálce knihy vyobrazen Adolf Hitler či nikoli, a případně s leskem, nebo zda je obálka knihy bílá a nápis červený (ano, i takové „zásadní skutečnosti“ řešil státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně!), je skutečně, ale skutečně bezvýznamné. I kdyby šlo o parafrázi barev NSDAP, co má být?

Malá anketa: co je podle vás nejčastěji na obálce knihy o dinosaurech? Asi dinosauři. Co je nejčastěji na obálce knihy o houbách? Asi houby. Co je nejčastěji na obálce knihy o Stalinovi? Asi Stalin a možná i sovětská symbolika, ať už se kniha o Stalinovi zmiňuje pochvalně či kriticky. Výskyt nacistické symboliky na knize o nacizmu je proto zcela logický. Ostatně stačí zajít do jakéhokoli dobře zásobeného knihkupectví a knih s Adolfem Hitlerem či nacistickou symbolikou na obálce najdete v regálu s vojenskou historií plno.

Z takovýchto „důkazů“ nevyplývá nic a pokud se o ně orgány činné v trestním řízení opírají, pak zasluhují politování. Chápu, že stát si dal úkol boj s pravicovými extremisty, ale jestli jsou cenou za to nedemokratické praktiky a trestání za vydání historických dokumentů bez „správného“ komentáře, umělé vyrábění neexistujících trestných činů a totální fraška u soudu, věru nevím, zdali se s vaničkou nevylévá i dítě.

Zdroj: echo24.cz

Vydavatele Hitlerových projevů soud osvobodil. „Přidáme plyn,“ říkají a tisknou Program NSDAP

Středa 10.září 2014

Brněnský městský soud ve středu zprostil obžaloby trojici mužů kvůli vydání knihy Adolf Hitler: Projevy. Majitelé vydavatelství Guidemedia Pavel Kamas a Lukáš Novák společně s publicistou Stanislavem Beerem byli obviněni z popírání a schvalování genocidy.

Soud dospěl k závěru, že vydání knihy není trestným činem. Obžaloba v ní spatřovala propagaci nacismu, za který hrozí až deset let vězení. Podle některých odborníků je kniha problematická, protože v ní Hitlerovy myšlenky nejsou zasazeny do souvislostí.

Předseda trestního senátu Martin Hrabal uvedl, že soud se podrobně seznámil s publikací a hledal odpověď na otázku, zda komentáře publicisty Beera k Hitlerovým projevům vyznívají jako souhlas s nimi. „Po obsahové stránce lze něco takového těžko dovodit,“ uvedl soudce.

Připomněl, že v předmluvě knihy, v níž je 18 projevů nacistického diktátora, její tvůrci uvedli, že myšlenky Hitlera nechtějí jakkoli hodnotit a předkládají je čtenáři v autentické podobě.

Státní zástupce Jan Petrásek si po verdiktu ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Může se proti němu odvolat k brněnskému krajskému soudu. Obžalovaní odcházeli ze soudní síně očividně spokojení. „Tento závěr jsem předpokládal. I průměrně vzdělanému orangutanovi by došlo, že něco takového (obžaloba) nemůže projít,“ řekl Kamas.

Připomněl, že publikace vyšla v roce 2012 v nákladu 10 000 kusů. Prodávala se jen na internetu, letos v květnu nechalo vydavatelství vyrobit další výtisky. Kolik jich už Guidemedia prodala, Kamas neupřesnil.

Podle něj verdikt pro tvůrce publikace znamená, aby „přidali plyn a zařadili dvojku“. Po Hitlerových projevech vydala v uplynulých týdnech společnost také knihu Program NSDAP, který přibližuje hlavní politické myšlenky Hitlerovy nacistické strany.

Vydavatelé se netají tím, že „Hitler se dobře prodává a je sugestivnější značkou než Coca-Cola“.

Před soudem v minulosti stanul také vydavatel Hitlerovy knihy Mein Kampf (Můj boj). Nejprve dostal podmíněný trest, nakonec jej ale Nejvyšší soud v březnu 2005 zprostil viny. Podle obhajoby je vydání Hitlerových projevů analogickým sporem, ovšem podle žalobce Petráska Mein Kampf vyšel na rozdíl od Hitlerových projevů bez komentářů, tedy jako autentický dokument.

Zdroj: ihned.cz